SAIT: Weekly Sports Schedule
Nov 18, 2019 - Nov 24, 2019
Mon
Nov 18
0 Games
Tue
Nov 19
0 Games
Wed
Nov 20
0 Games
Thu
Nov 21
0 Games
Sun
Nov 24
0 Games
Regular Season - 2019-20
Hockey
Men's
Hockey
Men's
SAIT
at
Augustana
7:20pm MST